SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/021 | 5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Intézményi közzétételi lista
2023/2024. tanév 

 1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatást a felvételi tájékoztató tartalmazza

Felvételi tájékoztató

 

 1. A beiratkozásra meghatározott idő:

A tagintézmény a beiratkozást az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott napokon (2023. június 21.23.) iskola igazgatója által meghatározott időben bonyolítja le.

 1. melléklet a  30/2023. (VII. 29.) BM rendelethez

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Engedélyezett osztályok száma: 14 (nappali) + 4 (felnőtt)

 

 1. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, kedvezményei:

Intézményünk tandíjat, térítési díjat nem szed semmilyen jogcímen.

 

 1. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

Nem rendelkezünk a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékeléssel.

 

 1. Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja:

Az Áchim András utcai épület nyitva tartása:

Hétfő – Péntek: 06:00 – 19:30
Szombat: 07:30 – 15:00

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő – Csütörtök: 08:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 13:00

Jelentősebb rendezvények és események időpontjai

 

 1. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:

Nem volt ellenőrzés.

 

 1. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program az alábbi linken érhető el

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Szakmai program

 

 1. Az oktatók iskolai végzettsége és szakképzettsége

Oktatók iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a képzési program tantárgyfelosztásához:

Tantárgy

Egyetem

Főiskola

Szakmai
szakirányú végzettség

Angol nyelv

2

1

 

Német nyelv

2

 

 

Magyar nyelv és irodalom

4

1

 

Történelem és állampolgári ismeretek

3

1

 

Matematika

2

2

 

Fizika

1

 

 

Kémia

 

2

 

Biológia

1

1

 

Kötelező komplex természettudományos tantárgy

 

3

 

Testnevelés

3

 

 

Digitális kultúra

1

1

 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

1

2

2

Kreatív ágazati szakmai oktatás

1

5

1

Szépészet ágazati szakmai oktatás

 

 

2

4

Informatika és távközlés ágazati szakmai oktatás

1

 

1

Rendészet és közszolgálat ágazati szakmai oktatás

1

4

3

 

 1. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:
 2. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

2018. év 2019. év 2020. év 2021. év
Szak-
közép.
Szak-
gimn.
Szak-
közép.
Szak-
gimn.
Szak-
közép.
Szak-
gimn.
Szak-
közép.
Szak-
gimn.

Matematika

1341 1502 1400 1482 A mérés elmaradt.    

Szövegértés

1312 1533 1430 1537    

 

 

 1. Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

 

 

2019/2020

2020/2021

2021/2022 2022/2023

 

 

száma

%

száma

%

száma

%

száma

%

Lemorzsolódók

30

11

39

10,2

38

11,2

48

12,2

Évismétlők

5

2,8

0*

0

4

1,2

3

0,8

* A szakképzés változása miatt nem vettük figyelembe az évismétlők számát.

 

 1. Érettségi vizsgák átlageredményei

 

 

Tantárgy

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Magyar nyelv és irodalom

2,96

3,11

3,28

2,54

Matematika

1,81

1,54

2,12

1,63

Történelem

2,20

2,15

2,94

2,73

Angol

2,46

2,46

2,95

3,12

Német

2,42

1,95

2,30

2,00

Biológia

2,50

- -

Földrajz

- -

Testnevelés

-

-

- 4,00

Informatika

3,85

3,03

3,00 3,00

Szépészeti alapismeretek

3,42

3

- -

Fodrászati ismeretek

-

-

3,29 3,00

Kozmetikai ismeretek

-

-

3,71 3,50

Rendészeti és közszolgálati ismeretek

-

-

- 3,83

 

Szakmai vizsgák átlageredményei

 

 

 

Szakma

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

-

-

3,00 -

Fodrász

-

-

3,50 2,60

Kozmetikus technikus

-

-

4,15 4,20

Számítógép-szerelő, karbantartó (kifutó rendszer)

5,00

4,5

3,83 -

Fodrász (kifutó rendszer)

4,20

3,21

2,00 -

Kozmetikus (kifutó rendszer)

4,33

3,86

3,00 4,00

Női szabó (kifutó rendszer)

4,30

5,00

2,75 -

Pék

2,89

4,50

4,57 4,00

Húsipari termékgyártó (kifutó rendszer)

5,00

4,00

- -

Lakástextil készítő (kifutó rendszer)

2,83

   

Dekoratőr (kifutó rendszer)

4,71

- -
Rendészeti őr

-

-

4,33 4,40

 

 1. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A tanórán kívüli egyéb igénybe vehető foglalkozások:

– tehetséggondozás

– felzárkóztatás

– tömegsport (labdarúgás, röplabda)

– robotika szakkör

-falmászás (RISZI DSE kereteiben)

 

Iskolai dolgozatok szabályai:

Egy tanítási napon legfeljebb 2 témazáró, illetve nagydolgozat íratható. A dolgozatírást (témazáró és nagydolgozat) a tanár egy héttel előtte jelentse be. A dolgozatot a tanárnak 2 héten belül ki kell javítani.

 

 1. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanumányok alatti vizsgák rendje

Tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgákat az előírt esetekben szervez az iskola (egyéni tanulmányi rend, előrehozott érettségizők, intézményvezetői határozat, oktató testületi döntés alapján kötelezettek esetében). A vizsgák időpontjáról –a javítóvizsga kivételével a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaidőszakát a tanulmányok alatti vizsgát megelőző három hónapon belül kell kijelölni. A tanulmányok alatti vizsga időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. Vizsgát –a rendeletben meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt vagy abban a nevelési – oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll.  A vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli. A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről. A szabályosan megtartott tanulmányokhoz kapcsolódó vizsga nem ismételhető. Az osztályozó, a különbözeti, a pótló és a javítóvizsga követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg.

A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a KKK és szakképzési programkövetelmény alapján készült a Szakmai Programrészét képez az, adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az intézmény három időszakot biztosít a lebonyolításra: augusztus, január és április folyamán.  (Intézményi döntés szerint) A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott, és közzé teszik az intézmény honlapján.

Ágazati alapvizsga

A tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan és egységesen méri. Az ágazati alapvizsgát a tanuló az ágazati alapoktatást követően tehet. Szakmai tartalmát a KKK-k határozzák meg.  Az  ágazati  alapvizsgát  a  szakképző  intézmény  szervezi,  az intézmény oktatóiból és az elnökből (gazdasági kamara delegálja) álló vizsgabizottság előtt. Az ágazati alapvizsga teljesítése az év végén adott bizonyítványba be kell írni. A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha elégtelen ágazati alapvizsgát tett. Amennyiben elégtelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második felében teheti le.  A javítóvizsgán is elégtelen ágazati alapvizsgát tett a tanuló, a tanév végén nem minősíthető és a tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével folytathatja.

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, ha

 • felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
 • engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 • tanulmányait egyéni tanulmányi rendben végzi,
 • előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból,
 • hiányzása az előírt mértéket meghaladja, és ezért nem osztályozható,
 • amennyiben az oktatótestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

Ha a tanulónak – az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven foglalkozást vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az oktatói testület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz foglalkozást. A vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti. A szakképzésben a gyakorlati oktatásra vonatkozó mulasztásokkal kapcsolatos szabályokat az intézmény szakmai programja tartalmazza. Ha a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek a szorgalmi időszakban teljesítendő szakirányú oktatásról való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes szakirányú oktatási idő húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az évfolyam követelményeit nem teljesítette és magasabb évfolyamba nem léphet. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy pótolni köteles. Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztása az e bekezdésben meghatározott mértéket eléri, és a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, magasabb évfolyamba léphet. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást. Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.

Különbözeti vizsga

Különbözeti vizsgát a tanuló abban a szakképző intézményben tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a május 20-i határnappal a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek feltétele a sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a tanulót.

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha:

 • írásbeli határozat alapján engedélyezték,
 • tanulmányait a … évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja folytatni és ezt megelőzően csak középszinten tanulta,
 • átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni, és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott.

Javítóvizsga

Ha a tanuló a tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az oktatótestület határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti, a meghatározott követelményeket vagy nem jelenik meg, évet ismételni köteles.  A javítóvizsga időpontját a szorgalmi időszak lezárásakor az iskola bejáratára kell kifüggeszteni és az iskola honlapján kell elhelyezni. A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs lehetőséget biztosíthat (június-augusztus). A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet.

Pótló vizsga

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán vagy a vizsga letétele előtt távozott, a vizsgát megismételheti. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha

 • neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
 • megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. A pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani.

Alkalmassági vizsga

A szakképző intézménybe csak olyan tanulót lehet felvenni vagy átvenni, aki az általa választott szakmára vonatkozóan a képzési és kimeneti követelményekben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a szakmai vizsgára bocsátásnak.

Felnőttoktatás:

Szabályok

 • A vizsgákon való megjelenés kötelező, igazolatlan távolmaradás elégtelen osztályzatot jelent.
 • A 9 – 10. évfolyamon az írásbeli vizsga kötelező, elégtelen osztályzat esetén javítási lehetőség év végén szóban van.
 • A 11. évfolyamon az írásbeli és szóbeli vizsga kötelező.
 • A 12. évfolyamon az érettségi tantárgyakból az írásbeli és a szóbeli vizsga kötelező félévkor és a tanév végén.
 • Ha a tanuló egy adott tanév egyetlen első féléves vizsgáján sem jelenik meg, tanulói jogviszonya megszűnik.
 • Vizsgahalasztási kérelemre írásban, indoklással, az intézmény igazgatójának címezve, a vizsga előtt legkésőbb 1 héttel van lehetőség.
 • Vizsgáról való hiányzás esetén az osztályfőnököt kell értesíteni (min. 2 nappal). Orvosi vagy munkáltatói igazolás szükséges. Előre látható esetben a vizsga előtt, egyéb esetben a vizsga utáni hétfőn.
 • A halasztott vizsgák pótlására augusztusban van lehetőség.
 • A 9-10. évfolyam rövidebb idejű teljesítésére akkor van lehetőség, ha az adott évfolyam tanulói közül minimum 5 fő kezdeményezi a tanév/félév kezdetén, de legkésőbb október 31-ig. Ez esetben a tagintézmény osztályozó vizsgát szervez, melynek ideje a félévi/évvégi vizsgaidőszak.

Ideje és hossza

 • Minden évfolyamon félévi és év végi vizsga.
 • A tanítási és vizsgarend az adott tanév szeptemberében kerül kihirdetésre.
 • Minden évfolyamon a vizsga ideje a szaktanár által kerül meghatározásra.

 

 1. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

 

 

Nappali képzés:

 

Technikumi osztályok:

 

 

9. B (31 fő)

 

9. C ( 30 fő)

 

9. D ( 33 fő)

 

10. B (32 fő)

 

10. C (27 fő)

 

10. D (32  fő)

 

11. B (22  fő)

 

11. C (18  fő)

 

11. D (26  fő)

 

12. K (18 fő)

 

12. SZ (18 fő)

 

1/13. SZ (21 fő)

Szakgimnáziumi osztályok:

 

 

5/13. SZK (19 fő)

Szakközépiskolai osztályok:

 

 

13. I (9 fő)

Szakképző iskolai osztály:

 

 

11. A (17 fő)

Felnőttképzés:

 

Technikumi osztályok:

 

 

2/14. RSZEB (20 fő)

 

2/14. RKE (22 fő)

 

1/13. RSZE (24 fő)

Szakképző iskolai osztály:

 

 

KSZ/12. NSZE (9 fő)

 

 

 

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.

Telefon: +36 56 500 401, +36 20 588 1447

E-mail: kreativ@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/021

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000781


2024Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola